اخبار


بازگشت

تاریخ درج : 12/9/1398
موضوع : تست IGRA
خلاصه :

عنوان تست: نمونه گيري تست IGRA

همکاران محترم جهت انجام تست IGRA(Quantiferon) 5-6 سي سي خون در لوله هاي هپارينه(درب سبز) گرفته و پس از چندبارسروته کردن،بدون اينکه نمونه در يخچال قرار گيرد،در همان روز نمونه گيري به آزمايشگاه قلهک جهت انجام تست ارسال گردد.