1. آزمايشگاه قلهک در راستاي سياست توسعه مراكز تحقيقاتي و آزمايشگاهي با ارائه خدمات به کليه سازمان ها، ارگان هاي دولتي، دانشگاه ها، شرکت هاي خصوصي و صنايع فعاليت خود را آغاز نموده است. اين آزمايشگاه با اتکا به کارشناسان مجرب و با تحصيلات عاليه در راستاي رفع نيازهاي مرتبط آماده همکاري و ارائه خدمات مي باشد.