تمامي تست هاي حاملگي براساس تعيين HCG است. چند روز بعد از مقاربت در خون و ادرار زنان حامله ظاهر مي شود و از دو ساب يونيت آلفا وبتا ساخته شده است.در گذشته از ادرار خانم ها استفاده ميشده اما امروزه از سرم و با روش هاي اليزا/کمي لومينسانس و.. استفاده مي شود.از اندازه گيري سطح سرمي در غربالگري سه ماهه اول و دوم اسفاده ميشود.