پروتئين بنس جونز شامل زنجيره هاي سبک ايمونوگلوبولين مي باشد و در 75 درصد مبتلايان به مالتيپل ميلوما وجود دارد.در اين بيماران بيشتر اين پروتئين،توسط پلاسماسل ها سنتز ميشود.نوع نمونه لازم ادرار رندوم يا 24ساعته مي باشد.