بتا دو ميکروگلوبولين يک پروتئين سرمي با وزن مولکولي پايين است که از غشا سلولي مشتق مي گردد و جزء ثابت زنجيره سبک کمپلکس لکوسيت انساني کلاس1 مي باشد.يک تومور مارکر غير اختصاصي است.از آن درپيش آگهي مالتيپل مايلوما،ارزيابي عملکرد توبول هاي کليوي،رديابي متاستازهاي لنفوئيدي و لوسميک در سيستم اعصاب مرکزي استفاده مي شود.قابل اندازه گيري در سرم/ادرار/CSF مي باشد.