استامينوفن يک داروي ضد تب ودرد است که به صورت سنتتيک ساخته شده و مخدر نمي باشد. در مسموميت با اين دارو اندازه گيري ميگردد.اندازه گيري سطح سرمي آن 4تا 24 ساعت بعرد از مصرف صورت ميگيرد. اين تست نياز به ناشتايي نداردونوع نمونه لازم سرم بيمار مي باشد.