اين آزمايش براي تعيين کيفي سيستين در ادرار استفاده مي شود. بهتر است براي جلوگيري از نتايج منفي کاذب نمونه ادرار غليظ صبحگاهي جمع آوري شود البته نمونه ادرار 24 ساعته نيز قابل استفاده مي باشد.