هورمون آدرنوکورتيکوتروپيک از هيپيوفيز قدامي ترشح مي شود و بر روي بخش قشري غده فوق کليه اثر ميگذارد.10 تا 12 ساعت قبل از انجام اين آزمايش بايد ناشتا بود و عواملي مثل استرس و يا ورزش ميتواند جزء عوامل مداخله کننده در اين تست باشد. روش انجام تست کمي لومينسانس مي باشد .نوع نمونه لازم پلاسما بيمار مي باشد. بهتر است فاصله بين نمونه گيري تاانجام آزمايش کم باشد.