ارزيلبي مقادير تري گليسريد جهت بررسي خطر بيماري هاي قلبي-عروقي/ارزيابي اثربخشي مداخلات درماني ونيز براي افراد مشکوک به اختلالات متابوليسم چربي کاربرد دارد. تري گليسريدها از واحدهاي گليسرول و اسيدهاي چرب در کبد ساخته مي شوند و افزايش سطح آنها در خون منجر به رسوب آنها در بافت چربي مي گردد. از جمله عوامل مداخله گر در اين تست مصرف غذاهاي چرب/مصرف الکل/بارداري مي باشد.انجام اين تست به حداقل 12 ساعت ناشتايي نياز دارد و نوع نمونه لازم سم بيمار مي باشد.