آلانين آمينوترانسفراز به طور عمده در کبد يافت مي شود. مقادير کمتر اين ماده در کليه ها،قلب و عضله اسکلتي يافت مي شود. هر گونه بيماري يا آسيبي که پارانشيم کبد را تحت تاثير قرار دهد باعث آزادسازي اين آنزيم از سلول هاي کبدي به داخل خون شده،بنابراين سطح آن را افزايش مي دهد.نوع نمونه در اين تست سرم مي باشد