در80تا90% از بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد، تيتر بالاي RF مشاهده ميشود. غلظت سرمي RF بستگي به درجات التهاب و بيماري نوسان دارد ودر بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد مزمن،افزايش مي يابد.اين فاکتور در ساير بيماري هانظير لوپوس،عفونت باکتريايي مزمن،بيماري هاي عفوني و ... مثبت مي باشد.نوع نمونه لازم سرم مي باشدونياز به ناشتايي ندارد.