ارزيابي اجزاء پروتئين هاي سرم به منظور تشخيص،بررسي و پيگيري سير بيماري در مبتلايان به سرطان(لنفوم،مايلوما)، بيماري هاي روده اي-کبدي همراه با دفع پروتئين،مونوکلونال گاماپاتي ها،اختلالات ايمني،اختلال عملکرد کبد،سوء تغذيه و بيماري هاي همراه با ادم کاربرد دارد. پروتئين هاي سرم توسط الکتروفورز به روش کپيلاري به چندين باند مجزا تقسيم ميشوندو تفسير افزايش يا کاهش هرکدام از باندها به طور مجزا يا باهم صورت ميگيرد. نوع نمونه لازم سرم بيمار مي باشد و نياز به ناشتايي ندارد.