پروتئين Sبه عنوان کوفاکتور پروتئين Cدر عمل غير فعال سازي فاکتورهاي 5و8 انعقادي نقش دارد. پروتئين Sبه دو شکل آزاد و کمپلکس متصل به پروتئين C4b کمپلمان وجود دارد که تنها فرم آزاد آن فعاليت کوفاکتوري دارد.اين پروتئين در بيماران تحت درمان با وارفارين وهپارين کاهش مي يابد. اين تست در ارزيابي مبتلايان به اختلالات انعقادي و... کاربرد دارد.نوع نمونه لازم پلاسماي سيتراته مي باشد و نياز به ناشتايي ندارد.