سيستم انعقادي پلاسما در واقع توسط تعادلي بين ترومبوز و فيرينوليز تنظيم مي شود.سيستم پروتئين C يک مهارکننده مهم انعقاد است. پروتئين C فعال سازي فاکتور5و8 را مهار ميکند. اين اثر مهاري توسط پروتئين Sافزايش مي يابد. کمبود ارثي يا اکتسابي اين پروتئين وابسته به ويتامين K،سبب ترومبوز داخل عروقي خودبخودي مي شود.با اين حال اختلال در عملکرد اين پروتئين سبب يک حالت با انعقادپذيري بالا مي شود. نوع نمونه لازم براي اين تست پلاسماي سيتراته مي باشد وبهتر است قبل ازانجام آزمايش بيمار ناشتا باشد و چند روز قبل از انجام آزمايش،از مصرف داروي وارفارين بپرهيزيد زيرا موجب کاهش سطح پروتئين Cميشود.