سدسم کاتيون اصلي مايع خارج سلولي است و مسئول نيمي از قدرت اسموتيک پلاسما است. از اين رو داراي عملکرد مرکزي در حفظ توزيع طبيعي آب و فشار اسموتيک در مايع خارج سلولي است. اين تست در بررسي وپايش وضع تعادل مايعات و الکتروليت هاي بدن و درمان اختلالات آنها اهميت دارد. از جمله عوامل مداخله گر در اين تست جراحي/تروما/مصرف دروهايي مثل استروژن ها مي باشد. نوع نمونه براي اين تست سرم مي باشد.