پتاسيم از نظر کمي کاتيون اصلي داخل سلولي است. هيپوکالمي وهيپرکالمي عوارض زيادي دارند و ميتوانند در نهايت منجر به ارست قلبي شوند. کاربرد رايج اين تست براي فعاليت قلب/بخشي از ارزيابي روتين و کامل بيماران مصرف کننده ديورتيک ها و داروهاي قلبي است. از جمله عوامل مداخله کننده در اين تست مصرف داروهايي مثل هپارين و هيستامين است. نوع نمونه سرم بيمار مي باشد.