گلوتاميک اسيد دکربوکسيلاز(GAD) يک آنزيم کاتاليز کننده در سلولهاي بتا پانکراس است Anti GAD يک اتوآنتي بادي است که زودتر از زودتر از ساير آنتي بادي ها در افراد ديابتي ظاهر ميگردد لذانشانگر مهم و مفيدي در پيش بيني ابتلا به ديابت نوع1 مي باشد.