مجموعه سازگاري بافتي اصلي (به انگليسي: Major histocompatibility complex) مولکول‌هاي پروتئيني روي غشاي سلول‌هاي مختلف بدن در مهره داران است. در انسان اين مولکول‌ها را آنتي‌ژن‌هاي گلبول سفيد انساني (HLA) مي‌نامند. البته اين مولکول‌ها روي سايرسلول‌هاي بافت‌هاي مختلف بدن (مثل پوست، کليه، قلب، ريه و ساير اعضا) نيز موجود مي‌باشند و کارکردهاي متعددي دارند. در انسان ژن (MHC) روي کروموزوم شش قرار دارد. تعيين اين مولکول‌ها بويژه در انجام پيوند اعضا نقش دارد. در سطح همه سلول‌هاي هسته دار بدن برخي از اين پروتئين‌ها موجود مي‌باشند و روش شناسايي آن هستند که سلول متعلق به خود فرد است.از اين روش براي پيدا کردن بهترين دهنده پيوند استفاده مي گردد.نوع نمونه لازم خون تام مي باشد