آنتي بادي ضد DNA دورشته اي اين آتي بادي در نزديک به 65تا80 درصد مبتلايان به لوپوس اريتماتوز سيستميک فعال،وجود دارد.همچنين به ندرت در ساير بيماريهاي روماتيسمي و بيماري هاي ديگر از قبيل هپاتيت مزمن،مونونوکلئوز عفونيو سيروز صفراوي وجود دارد.پاسخ به درمان مناسب اين بيماري موجب کاهش تيتر اين آنتي بادي مي شود. اين تست در تشخيص وتاييد بيماري لوپوس اريتماتوز سيستميک،پايش دوره باليني وپيگيري پاسخ به درمان در اين بيماران ميباشد. نوع نمونه لازم سرم مي باشد وهموليز نمونه مي تواند موجب تغيير نتايج آزمايشگاهي شود.نياز به ناشتا بودن ندارد.اين تست به روش الايزاانجام مي شود.