نتايج مثبت اين تست به احتمال قوي دليل به ابتلا به بيماري آرتريت روماتوئيد مي باشد.اين تست داراي حساسيت 78 درصدي و اختصاصيت 98 درصدي مي باشد.ازجمله کاربردهاي باليني اين تست،ارزيابي بيماران مشکوک به آرتريت روماتوئيد(RA)وکمک به تشخيص زودهنگام آن، پايش ميزان پيشرفت اين بيماران مي باشد. نوع نمونه لازم سرم است و نياز به ناشتايي يا شرايط خاصي ندارد.