جهت تعيين مشخصات گاموپاتي مونوکلونال،ايمونوفيکساسيون مورد نياز است.اين تست براي نشان دادن کمبود يا ازدياد پيک ها در ماکروگلوبولينمي ومالتيپل مايلوما است همچنين اين تست قادر است نشان دهد که آيا پيک مونوکلونال ناشي از زنجيره سبک است يا خير؟ اين تست به روش کپيلاري انجام ميگردد و نوع نمونه لازم سرم مي بشد و نياز به ناشتايي ندارد.