هورمون آندروستنديون،جهت تشخيص سندروم هاي مردانگي به ويژه درزنان حائز اهميت است.تومورهاي غدد فوق کليوي يا تخمدان ها قادر به ترشح مقادير زياد اين هورمون مي باشند که در نهايت تبديل به هورمون تستوسترون بيش از حد طبيعي ميگردند. اين امر در زنان بزرگسال منجربه بروز نشانه اي مردانگي از قبيل پرمويي(هيرسوتيسم)،تغيير صدا و نازايي ميگردد. ميزان اين هورمون در ساعت8صبح به بيشترين و در ساعت4بعد از ظهر به کمترين حد خود مي رسد لذاخونگيري بايد صبح زود انجام شود.دانستن سن وجنس بسيار حائز اهميت است.استعمال داروهاي افزايش دهنده يا کاهش دهنده سطح هورمون،ميتواند ازجمله مداخله گر باشد.نوع نمونه لازم سرم مي باشد.