دسته اي از آنتي بادي ها است که به عليه اجزا سيتوپلاسميک نوتروفيل ساخته مي شود. اين تست براي پيگيري بيماري،کنترل پاسخدهي به درمان و شناسايي زودرس عود بيماري به کار ميرود. اين تست توسط ميکروسکوپ ايمونوفلورسنس غير مستقيم شناسايي و انجام مي شود.