آنتي نوکلئاز آنتي بادي يک گروهي از آنتي بادي هاي ضد هسته اي است که براي تشخيصANA لوپوس اريتماتوز سيستميک وساير بيماري هاي اتوايميون به کار مي رود. درقريب به 95% بيماران لوپوس اين تست مثبت است وبه شرطي که بيمار دچار آرتريت،راش و ... باشد به احتمال زياد دچار لوپوس مي باشد. اين تست با روش ايمونوفلورسانس ميکروسکوپي غير مستقيم گزارش ميشود.نوع نمونه لازم سرم بيمار مي باشد ونياز به ناشتايي ندارد.