اين تست در کشف اشکال غير طبيعي هموگلوبين(هموگلوبينوپاتي ها) کمک ميکند که از جمله رايج ترين آنها تالاسمي ماژور/مينور/اينترمديا مي باشد.همچنين انواع هموگلوبين S/D/C/H و ... قابل شناسايي مي باشد. اين تست به روش کپيلاري الکتروفورزيز انجام مي شود.از جمله عوامل مداخله کننده در اين تست تزريق خون و يا پيوند اخير مي باشد.نوع نمونه لازم براي اين تست خون مي باشد و نياز به ناشتايي ندارد.