فرم گليکوزيله HbA(فرم غالب هموگلوبين در افراد بالغ) تعيين درصد آن نشان دهنده ميانگين غلظت گلوکز خون طي دو تاسه ماه قبل مي باشد از اينرو يکي از ابزارهاي تشخيص مهم براي پايش ميزان قند خون ودرمان ديابت است. به بيماران ديابتي توصيه مي شود که در سال 3تا4 بار اين آزمايش را انجام داده و سپس با پزشک خود درباره روند درمان مشورت نمايند. از جمله عوامل مداخله گر در اين تست ميتواند انواع هموگلوبينوپاتي ها.بيماران با کلسترول بالا. بيماران مبتلا به بيماري هاي کبدي و کليوي.بيماراني که اسپلنوکتومي شده اند باشد.