سنجش آميلاز سرم يک روش سريع،راحت و کاملا اختصاصي براي پانکراتيت است. وظيفه آميلاز در روده کاتابوليزه کردن کربوهيدرات ها به اجزاء آن ها يعني قندهاي ساده مي باشد. بيماري هاي غير پانکراسي ديگرهم مي توانند آميلاز سرم را افزايش دهند.نوع نمونه در اين تست سرم مي باشد و نياز به ناشتايي ندارد