آنزيم مسير سوخت و سازگلوکز است.کمبود آن موجب رسوب هموگلوبين اکسيدشده مي شود که اين امر مي تواند سبب درجات مختل از هموليز گردد. اين تست در بيماران دچار هموليز پس از مصرف برخي داروها مثل فلورواوراسيل و مواد غذايي اکسيد کننده کاربرد دارد. نوع نمونه در اين تست خون مي باشد و نياز به ناشتايي ندارد.