اين تست در ارزيابي بيماران مبتلا به اختلالات مادرزادي متابوليسم،همچنين در ارزيابي اختلالات غدد درون ريز،بيماري کبدي،بيماري عضلاني،بيماري بدخيم،اختلالات عصبي و تغذيه اي و نارسايي کليه مفيد است. درمواردي که نتايج غير طبيعي آشکار گردد،تست هاي بيوشيميايي تکميلي وآناليزمولکولي توصيه مي شود.نوع نمونه لازم ادرار رندوم مي باشد.سن بيمار و سابقه خانوادگي،رژيم درماني،دارو درماني از بيمار پرسيده شود.اين تست به روش کروماتوگرافي انجام ميگردد.