فريتين پروتيين اصلي ذخيره آهن بوده و مقادير طبيعي سرمي آن مستقيما به غلظت آهن ذخيره بدن بستگي دارد. کاهش سطوح فريتين نشانه تقليل در ذخاير آهن به دليل آنمي فقر آهن است.اغلب کاهش در سطوح فريتين سرم قبل از بروز ساير نشانه هاي فقر آهن نظير کاهش سطوح آهن سرم يا تغيير در اندازه.شکل و تعداد گلبول قرمز روي مي دهد.ازجمله عوامل مداخله کننده در اين تست تزريق خون ويا مصرف ماده غذايي غني از آهن/بيماريهاي هموليتيک/برخي آنمي ها مانند آنمي مگالوباستيک ميتواند باشد. اين تست نياز به ناشتايي ندارد و نمونه مورد نياز سرم مي باشد.