آنتي بادي ضد ميتوکندري AMAاساسا براي کمک در تشخيص سيروز صفراوي اوليه به کار ميرود. يک آنتي بادي ضد سيتوپلاسميکي است که عليه يک ليپوپروتئين غشا ميتوکندري عمل مي کند. در 94% بيماران با سيروز صفراوي اوليه ديده مي شودAMA. اين اختلال يک بيماري اتوايميون مي باشد . انجام اين تست نياز به ناشتايي ندارد و نوع نمونه لازم سرم بيمار مي باشد.