سرعت رسوب گلبول هاي قرمز را نشان مي دهد.از آن براي پيگيري درمان بيماريهاي التهابي و اندکس حضور التهاب در بدن استفاده مي شود. مقدار رسوب گلبول هاي قرمز توسط تعادل بين فاکتورهاي پيش-رسوب که مهمترين آنها فيبرينوژن است با شارژ منفي اريتروسيت ها ايجاد مي شود. افزايش سرعت رسوب زماني اتفاق مي افتد که غلظت برخي از پروتيين هاي پلاسما در شرايطي مثل التهاب/عفونت ويا سرطان تغيير مي يابد. از جمله عوامل مداخله کننده در اين تست حاملگلي /پلي سيتمي مي باشد.اين تست نياز به ناشتايي ندارد و نوع نمونه لازم خون مي باشد.