کاهش غير طبيعي اين آنتي ژن يا ميزان عملکرد آن در سرم يا پلاسما،نشان دهنده ابتلا فرد به بيماري آنژيوادم ارثي مي باشد. نوع نمونه لازم سرم يا پلاسما ميباشد.بلافاصله نمونه را تا زمان آزمايش در فريزر قرار دهيد.سرم ليپميک يا هموليزه منجر به تداخل در نتيجه آزمايش مي گردد.