آلفا يک آنتي تريپسين اکثرا در کبد ساخته مي شود و از جنس گليکوپروتئين است.قسمت اعظم باند آلفا يک در الکتروفورز پروتئين ها تشکيل مي شود. از جمله پروتئين هاي فاز حاد است و در التهابات حاد ،سطح آن بالا مي رودو باعث جلوگيري از فعاليت پروتئاز ها مي شود.سطح آن در بيماران مبتلا به آمفيزم اندازه گيري مي شود.همچنين در کودکان مبتلا به سيروز توصيه ميگردد.مصرف داروهاي حاوي استروژن،ميتواند سطح آلفايک آنتي تريپسين را بالا ببردلذا لازم است در صورت مصرف،به آزمايشگاه اطلاع داده شود.اين تست به روش انجام ميشود. نوع نمونه لازم سرم مي باشد.