اگر چه آلکالين فسفاتاز در بيشر بافت ها وجود داردبا اين حال بيشترين غلظت آن در کبد/اپيتلوم مجراي صفراوي و استخوان ميباشد و بررسي اين آنزيم در بيماري هاي کبد و استخوان بسيار مفيد است. ازجمله عوامل مداخله کننده در اين تست ميتوان به بيماري هاي استخواني و کبدي و يرقان هاي انسدادي/مصرف داروهايي مانند آلوپورينول يا کلشي سين/کودکان کم سال به علت رشد سريع استخوان و... اشاره کرد.نوع نمونه سرم بيمار مي باشد.