آلفافيتوپروتئين به طور نرمال توسط کبد و کيسه زرده جنين ساخته ميشود ويک پروتئين انکوفتال و ازاجزاء کواد مارکر است.اين پروتئين يک پروتئين مهم جنيني در سه ماهه اول زندگي است و در سن يک سالگي به پايين ترين سطح خود ميرسد. به طور نرمال اين ماده در بزرگسالان در پائين ترين حد خود وجود دارد.آلفافيتوپروتئين يک شاخص سرمي غربالگري مفيد براي نقايص ديواره بدن جنين است همچنين به عنوان يک تومور مارکر به کار مي رود.نوع نمونه لازم در اين تست سرم مي باشد.