آلدوسترون يک مينرالوکورتيکوئيد قوي است و سبب تحريک نمودن توبول هاي کليوي جهت ازدياد جذب سديم و دفع پتاسيم مي گردد. به اين ترتيب براساس نياز بدن ميزان سديم و پتاسيم و آب بدن را تنظيم ميکند. اين تست براي تشخيص هايپرآلدوسترونيسم اوليه و ثانويه بکار ميرود. از جمله عوامل مداخله کننده در اين تست،ورزش شديد واسترس ميباشد که سبب افزايش سطح آن ميگردد.اين تست به روش الکتروکمي لومينسانس انجام ميشود وبهتر است نمونه صبح تهيه گرددو نوع نمونه لازم سرم مي باشد.