اين آزمايش براي تشخيص مرحله حاد و مزمن بيماري تب مالت پس از تست رايت، تشخيص آنتي بادي هاي بلوکان از کلاس IgG و گاهي IgA مي باشد.نوع نمونه لازم سرم بيمار مي باشد و نياز به ناشتايي ندارد.نمونه هموليز در نتايج آزمون ايجاد تداخل مي نمايد.