اين تست جهت ارزيابي ريسک ابتلا به بيماري عروق کرونر قلبي و ارزيابي هيپرليپيدمي کاربرد دارد.مقادير کلسترول در پرکاري تيروئيد معمولا در پايين محدوده نرمال مي باشد.عوامل مداخله کننده بسياري در افزايش و يا کاهش آن وجود دارند. براي انجام اين تست 12تا14 ساعت ناشتايي لازم مي باشد.لازم به ذکر است که رژيم غذايي دو هفته قبل از آزمايش برنتايج اثر ميگذارد،بنابراين توصيه مي شود بيمار حداقل يک هفته قبل از آزمايش رژيم غذايي عادي داشته باشد.مصرف آب مجاز مي باشد.نوع نمونه لازم سرم بيمار مي باشد.