آنتي ژن کارسينوامبريونيک در تعيين وسعت بيماري و پيش آگهي در مبتلايان به سرطان روده وهمچنين سرطان هاي پستان،پانکراس،معده و ... کاربرد دارد.همچنين اندازه گيري اين تومور مارکر ممکن است در ارزيابي اثربخشي شيمي درماني يا پرتو درماني مفيد باشد. سطحCEA هم در بيماري هاي خوش خيم و هم در بيماريهاي بدخيم افزايش مي يابد. نوع نمونه لازم سرم بيمار مي باشد.