اندازه گيري CH50 بهترين روش براي ارزيابي عملکرد توالي سيستم کمپلمان است. CH50 مسير کلاسيک را به خوبي ارزيابي مي نمايد و اغلب در گلومرولونفريت و ساير بيماري هاي کمپلکس ايمني کاهش مي يابد. نوع نمونه لازم سرم مي باشد.