اندازه گيري کمپلمان عمدتا براي تشخيص ادم عروقي و ارزيابي فعاليت بيماري در مبتلايان به لوپوس اريتروماتوز سيستميک(SLE) به کار مي رود. سطح پايين C4 ممکن است به علت نقايص ارثي،اکتسابي يا به علت مصرف کمپلمان در فرآيندهاي التهابي و عفوني باشد. از جمله عوامل مداخله گر در افزايش فيزيولوژيک سطحC4 مصرف سايمتدين و دانازول است.نوع نمونه لازم سرم يا پلاسما مي باشد و ترجيحا بيمار ناشتا باشدو مراحل جداسازي سرم در کوتاهترين زمان ممکن جداشود و بافاصله فريز گردد.