دسته اي از آنتي بادي ها است که به عليه اجزا سيتوپلاسميک نوتروفيل ساخته مي شود. اين تست براي پيگيري بيماري،کنترل پاسخدهي به درمان و شناسايي زودرس عود بيماري به کار ميرود. اين تست توسط ميکروسکوپ ايمونوفلورسنس غير مستقيم شناسايي و انجام مي شود. P-ANCA:ANCA پري نوکلئاز اساسا حاوي آنتي بادي هاي ضد ميلو پراکسيداز(MOP) مي باشد.نوع نمونه لازم سرم بيمار است ونياز به ناشتايي ندارد.