آدنوزين دآميناز آنزيمي که در بيماران مبتلا به نقص ايمني شديد(SCID) که يک سندروم اتوزومال مغلوب است،وجود ندارد. همچنين اين آنزيم در تکثير و تمايز لنفوسيت هاي Tنقش دارد. دراثر توقف عمل اين آنزيم ميزان مولکولهاي پيشساز لازم براي سنتز DNAمتوقف ميشود. اندازه گيري اين آنزيم در مايعات بدن براي تشخيص بيماري سل اهميت دارد.