اين آزمايش،ميزان نيتروژن اوره را اندازه گرفته و بعنوان انديکس عمده در عملکرد گلومرولي وتوليد وترشح اوره مطرح مي باشد.کاتابوليسم سريع در کبدو اشکال در عملکرد کليه ها باعث بالا رفتن BUN ميشود.در افزايش نوع نمونه لازم سرم مي باشد وبه ناشتايي به مدت 8-14 ساعت نياز است.