اين تست اطلاعات ارزشمندي به منظور ارزيابي کارايي تبادل گازهاي ريوي،بررسي کارکرد سيستم تنفسي،وضعيت هومئوستاز الکتروليتها وتعيين سطح اسيد وباز متابوليک(کليوي) و تنفسي(تهويه اي) وپايش درمان تنفسي در اختيار قرار مي دهد.استفاده از داروهاي خواب آوريا آرامبخش که باعث کاهش تهويه ريوي ميشود،ميتواند از جمله عوامل مداخله کننده در اين تست باشد.نمونه لازم،خون کامل هپارينه است و محدوديتي در مصرف مايعات و غذا وجود ندارد.