اين تست جهت بررسي عوامل عروقي وپلاکتي هموستاز به کار مي رود.اين آزمون غالبا بر روي بيماران قبل از جراحي به منظور اطمينان از کارايي کافي هموستاز انجام ميگردد.اين آزمايش توسط تکنسين آزمايشگاه انجام مي شود ونياز به ناشتايي ندارد.